Duur sessie en kosten

De (telefonische) intake, van ongeveer een half uur is bij mij kosteloos. Ik hanteer daarna een uurtarief van 75,- euro per uur incl. BTW. Coaching/couseling is niet opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Wel kan de client kijken of  de ‘coaching/opvoedingsondersteuning’ voor een deel als “psychosociale hulpverlening/counseling” vergoed kan worden, vanuit een aanvullende zorgverzekering of vanuit een PGB van de gemeente.

Kosten en betaling

De cliënt betaalt aan de coach een bedrag per sessie of een bedrag per afgesproken traject. Hiervoor ontvangt de cliënt een factuur. Het bedrag wordt vooraf binnen 14 dagen na dagtekening factuur betaald.

Afmelden

Indien verhinderd dient een afgesproken sessie minimaal 24 uur van te voren te worden afgemeld. De coach/counseler kan de (een deel van) de kosten voor deze gemiste sessie in rekening brengen wanneer de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld.

Werken in de natuur met hond

De client hoeft voor de 'wandel-/buitensessies' geen geoefend wandelaar te zijn, wel is het van belang lekker zittende (stevige) schoenen te dragen. Tevens is het handig lekker zittende en niet te mooie/nieuwe kleding te dragen, de hond heeft in ons land nogal eens een modderpootje of natte vacht waarmee hij in zijn enthousiasme de kleding nat of een beetje vies kan maken. Mocht het extreem koud of nat zijn, wordt er uitgeweken naar binnen. 

Beroepscode

De coach/counseler houdt zich aan de gemaakte afspraken en de ethische beroepscode die op zijn professie van toepassing is.

Privacy

In verband met de privacy is het belangrijk om te weten dat informatie over de cliënt nooit aan derden wordt verstrekt, noch in de Cloud of op dropbox belandt. De coach/counseler, is gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van alles wat in de sessies besproken wordt.

De gegevens uit het dossier kunnen evt. gebruikt worden voor, alleen op verzoek van en met expliciete toestemming van de cliënt, het informeren van andere zorgverleners zoals huisarts of eventuele andere therapeuten. Ook het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing kan voorkomen. Tot slot wordt een deel van de gegevens gebruikt voor facturering en de financiële administratie. De gegevens in het dossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Klachtrecht

Als een cliënt een klacht heeft over de coach/counseler kan deze in de eerste instantie bij de coach/counseler zelf terecht, zodat zij dit met de cliënt kan oplossen. Komen zij er samen niet uit, dan kan de cliënt een beroep doen op de klachtencommissie van Nobco, die hem/haar in deze kan bijstaan. 

Eigen risico

Deelname aan een traject is op eigen risico. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn/haar eigen psychische dan wel lichamelijke grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard verwijst de coach/counseler de cliënt door naar de huisarts/behandelend arts of een deskundige/gespecialiseerde therapeut.

Intervisie en supervisie

Wanneer de coach/counseler bezig is met een nascholingstraject ten behoeve van professionalisering of wanneer de coach gebruik maakt van intercollegiaal overleg via intervisie, wordt mogelijk het begeleidingstraject geanonimiseerd ingebracht in intervisie en supervisie.

De cliënt gaat ermee akkoord dat zijn casus geanonimiseerd kan worden ingebracht en besproken. De coach/counseler, alsmede collega’s (i.o.) en opleiders, zijn gehouden aan de beroepscode en de beroepseed van geheimhouding.

Doorverwijzen

Gebeurt indien de coach/counseler van mening is dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de coach/counseler, de coach/counseler niet de juiste persoon is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

Ondertekening

Via ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst geeft u als cliënt aan dat u de algemene bepalingen heeft gelezen en akkoord gaat met de inhoud ervan.